Oznaczenie sponsorowanej audycji

Odbiorcy powinni zostać wyraźnie poinformowani o sponsorowaniu. Informowanie o sponsorowaniu audycji (lub innego przekazu) polega na wskazaniu sponsora na jej początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie na reklamę (pewien wyjątek dotyczy konkursów – patrz poniżej).

Jednorazowe wskazanie sponsora może być emitowane nie dłużej niż 8 sekund w przypadku jednego sponsora, a 16 sekund – w przypadku dwóch sponsorów i 24 sekundy – w innych przypadkach.

Wskazanie sponsora może zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub jego znaku towarowego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne na podstawie zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego i udzielenia prawa ochronnego oraz w rezultacie wydania decyzji o rejestracji znaku towarowego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Znak towarowy odnoszący się do towarów lub usług sponsora umieszczony we wskazaniu sponsora nie powinien mieć charakteru reklamowego. Zgodnie z orzecznictwem zamieszczanie znaków towarowych odnoszących się do produktu, a nie producenta zasadniczo wykracza poza granice wyznaczone w zakresie elementów, które mogą zostać zawarte we wskazaniu sponsora.

(Przykład: zamieszczenie znaku towarowego „Zwalcza ból i ułatwia zasypianie” odnosi się bezpośrednio do produktu, a nie do osoby sponsora, czy przedmiotu działalności.)

Wskazanie sponsora i żaden element tego wskazania nie może bezpośrednio zachęcać do zakupu lub najmu towarów lub usług, zwłaszcza przez specjalne, promocyjne do nich odniesienie.

Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy, firmy, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego działalność, widoku towaru albo usługi, których reklama jest zakazana.

Wskazanie sponsora powinno zawierać słowo lub wyraz „Sponsor” w odpowiednim przypadku i liczbie oraz czytelne wskazanie sponsorowanej audycji.

Wskazanie sponsora nie może zawierać fragmentów dźwiękowych lub wizualnych przekazu reklamowego pochodzącego od sponsora, z którymi sponsor jest kojarzony, a które mogłyby utrudnić odróżnienie wskazania sponsora od przekazu reklamowego.

Wskazanie sponsora nie może mieć charakteru reklamy w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji.  Prezentacja sponsora nie powinna wykraczać poza ramy informacyjne i zawierać treści komercyjnych, zmierzających bezpośrednio do promocji towarów lub usług sponsora. Informacja o sponsorze, aby nie stanowiła reklamy, nie może wskazywać ich zalet.